Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woortman & Verdiepen

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en leveringen van diensten van en door Woortman & Verdiepen en op alle met Woortman & Verdiepen gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent cliënt of afnemer van de diensten of produkten van Woortman & Verdiepen, deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De Algemene voorwaarden, de privacy policy en de disclaimer zijn te allen tijde terug te vinden op de website www.woortmanverdiepen.nl.
1.2 Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een cliënt of afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Woortman & Verdiepen schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Woortman & Verdiepen is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Art.2: Offertes

2.1 Alle door Woortman & Verdiepen uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Deze offertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behoudt Woortman & Verdiepen zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Art.3: Prijzen & BTW

3.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en produkten zijn inclusief BTW.
3.2 Woortman & Verdiepen behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijden te wijzigen. Woortman & Verdiepen biedt geen enkele garantie dat geleverde diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd/aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

Artl.4: Aansprakelijkheid

4.1 Alle informatie van Woortman & Verdiepen heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts voordat u uw dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma. Alle cliënten of afnemers van de diensten en/of produkten van Woortman & Verdiepen stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. Woortman & Verdiepen wordt vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door Woortman & Verdiepenen aangeboden diensten en/of produkten. Tevens kan Woortman & Verdiepen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychologische klachten.

Artl.5: Betaling

5.1 Betaling voor door Woortman & Verdiepen geleverde diensten of produkten vindt plaats op basis van facturen die Woortman & Verdiepen verstuurt. Facturen naar cliënten zullen uiterlijk 4 weken na de geleverde dienst of na afname van een dienst (waaronder YouCoaching 3-stappenplan) of produkt worden verstuurd.
5.1 Betaling voor door Woortman & Verdiepen geleverde diensten of produkten dient te geschieden voor het verstrijken van de op de factuur vermelde datum.